Privacy Policy

Informacja
Niniejsza polityka prywatności reguluje sposób gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i ujawniania przez akanadzorybudowlane.pl gromadzonych informacji pochodzących od użytkowników (zwanych dalej zbiorowo „Użytkownikami”, a indywidualnie „Użytkownikiem”) strony internetowej akanadzorybudowlane.pl (zwanej dalej „Stroną internetową”). Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie w odniesieniu do Strony internetowej oraz wszystkich produktów i usług oferowanych przez akanadzorybudowlane.pl.
Dane osobowe umożliwiające identyfikację
Gromadzenie przez akanadzorybudowlane.pl danych osobowych umożliwiających identyfikację może odbywać się na dwa sposoby: poprzez stronę główną oraz stronę kontaktową. akanadzorybudowlane.pl może gromadzić dane obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby zostawiającej wiadomość lub kierującej zapytanie przez formularz zamieszczony na Stronie internetowej. Przekazanie danych jest dobrowolne, a akanadzorybudowlane.pl będzie wykorzystywać uzyskane dane jedynie w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. akanadzorybudowlane.pl nie będzie zapisywać ani przechowywać przekazanych danych w późniejszym okresie.
Pliki Cookies
Nasza strona nie używa plików Cookies.
Udostępnianie danych osobowych
akanadzorybudowlane.pl nie przekazuje innym danych osobowych umożliwiających identyfikację Użytkowników w drodze sprzedaży, obrotu ani wypożyczenia. akanadzorybudowlane.pl wykorzystuje dane wyłącznie do nawiązania kontaktu w związku ze skierowanym do nas zapytaniem.
Strony internetowe osób trzecich
Użytkownicy mogą znaleźć na naszej Stronie internetowej reklamy lub inne treści odsyłające do stron internetowych i usług naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych osób trzecich. akanadzorybudowlane.pl nie kontroluje zawartości łączy ani samych łączy występujących na takich stronach internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za praktyki stosowane przez strony internetowe, do których odsyła nasza Strona internetowa lub które odsyłają do naszej Strony internetowej. Wspomniane strony internetowe lub usługi, w tym ich zawartość oraz same łącza, mogą ulegać zmianie. Ponadto wspomniane strony i usługi mogą być objęte odrębnymi zasadami polityki prywatności i oddzielną polityką obsługi klienta. Przeglądanie innych stron internetowych, w tym stron internetowych odsyłających do naszej Strony internetowej, jak również korzystanie z wymienionych, podlega regulaminowi danej strony internetowej.
Zmiana polityki prywatności
akanadzorybudowlane.pl zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Zachęca się Użytkowników do częstego odwiedzania niniejszej strony internetowej w celu pozyskania aktualnych informacji na temat tego, w jaki sposób akanadzorybudowlane.pl pomaga chronić gromadzone dane osobowe. Użytkownik rozumie i akceptuje, iż to jego obowiązkiem jest regularne zapoznawanie się z treścią niniejszej polityki prywatności i każdorazowe powzięcie wiedzy o zmianach.
Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika
Korzystanie przez Użytkownika z niniejszej Strony internetowej oznacza akceptację niniejszej polityki. Użytkownik, który nie akceptuje niniejszej polityki, nie może korzystać z naszej Strony internetowej. Dalsze korzystanie ze Strony internetowej po zmianie treści niniejszej polityki prywatności zostanie uznane za tożsame z zaakceptowaniem zmian przez Użytkownika.
Więcej informacji
Wszelkie pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk niniejszej strony internetowej lub korzystania ze strony internetowej należy kierować na adres:

adam@akanadzorybudowlane.pl